تبلیغات
فوریت های پزشکی - هاری
فوریت های پزشکی
دست نوشته های یک تکنیسین

بازدید : مرتبه
تاریخ : پنجشنبه 30 آذر 1391


تعریف بیماری هاری :
هاری یك بیماری عفونی حاد و كشندة ویروسی است این بیماری مخصوص گوشتخواران اهلی و وحشی بوده، انسان و سایر حیوان‌های خونگرم پستانـدار، به‌طور تصادفی و اغلب ازطریق حیوان‌گزیدگی به آن مبتـلا می‌شوند.
اهمیت بیماری هاری به‌ دلایل زیر است:
1.    میـزان كشندگی بـالا(صـددرصـد)، به‌طـوری كـه پس از ظهور عـلائم بالینی چه در انسان و چه در حیـوان، قابل درمان نبوده و بیمار محكوم به مرگ خواهدبود.
2.    افزایش روند موارد حیوان‌گزیدگی در انسان، به‌طوری كه به‌ناچار سالانه مبالغ زیادی صرف خرید سرم و واكسن ضد هاری جهت درمان پیشگیری آسیب‌دیدگان می‌شود.
3.       تلفات دام و خسارت‌هـای اقتصادی نـاشی از این بیمـاری كـه در دام‌هـا ایجادمی‌شود.
در ایران بیش از 85% از مـوارد حیـوان‌گزیدگی تـوسط سگ اتفاق‌ می‌افتد كه بیشتر این موارد به سگ‌های خانگی و سگ گله اختصاص‌ دارد و متأسفانه ‌علت اصلی آن، عدم قلاده‌گذاری است.
عامـل بیماری
عامل هاری، ویروس هاری است. 
راه‌های سرایت بیماری به حیوان و انسان
1.   گازگرفتن
اصلی‌ترین راه سـرایت بیماری، گازگـرفتن به‌وسیلة حیـوان هار است. البته ازطریق كشیده‌شدن پنجة آغشته به بزاق حـاوی ویروس هـاری به‌ویژه در گربه و گربه‌سانان نیز بیماری منتقل‌می‌شود.
2.  پوست
ازطریق پوست سـالم، هـاری سرایت‌پذیر نیست؛ ولی از راه كوچك‌ترین خراش یا زخم در پوست، این بیماری منتقل‌می‌شود.
3. ویـروس هـاری ازطریق مخاط آلـوده نیـز بـه انسان و حیـوان‌هـای دیگر منتقل‌می‌شود. بنابراین، سگ‌ها و گربه‌های به‌ظاهر سالم كه در اواخر دورة نهفتگی بیماری هاری هستند و هنوز علائم هـاری در آن‌هـا ظاهر نشده‌است، ازطـریق لیسیـدن لب، چشم و بینی كـودكانی كه با آن‌ها بازی می‌كنند بیماری هـاری را انتقال‌می‌دهند.
تمـام پستانداران خـونگرم اهلی و وحشی به بیمـاری هـاری حساس هستند و میزبان‌هـای مختلفی مـوجب گستـرش وسیع هـاری می‌گـردنـد
درخصوص بروز علائم هاری در حیوان باید به این نكتة مهم توجه داشت كه در برخی موارد، 3 تا10 روز قبل از بروز علائم در سگ و گربه، ویروس موجود در بزاق حیوان می‌تـواند بیماری را منتقل‌كنـد. به عبارت دیگر اگر بزاق سگ و گربـه در زمان گازگرفتن به ویـروس هاری آلوده باشـد، علائم حداكثر تا 10 روز بعد در حیـوان ظاهرشـده و سپس حیوان خواهد مرد.
 پس از طی دورة نهفتگی، اولین علامت بیماری، تغییر در رفتار و عادت‌های حیوان است به‌نحوی‌كه یا بیش از اندازه به صاحب خـود انس و الفت پیدامی‌كند و مثل این‌كه از او كمك می‌طلبد یا عصبانی و بدخو شـده، غذای خـود را به دلیـل اختلال در بلع به‌خوبی نمی‌خورد.
پیشرفت بیماری در برخی موارد به‌صورت فلجی(هاری ساكت) بوده، حیوان به‌گوشه‌ای پناه می‌برد و ابتدا دست‌هـا، سپس پاهـا و بعد سـایر انـدام‌هـا فلج‌شـده و درنهایت بـه‌علت فلج دستگاه تنفسی می‌میرد؛ ولی در بیشتر مـوارد، پس از دورة تغییر رفتـار، حیـوان پریشان و مـضطرب و كم‌كم وحشی و درنـده(هـاری خشمگین) می‌شـود و بـه هـركس و هـر حیوان سر راه خود حمله‌می‌‌بـرد. درنهایت، پس از مدتی به‌علت عدم قـدرت بلع، كف از دهـانش سرازیرشـده ، صدای پـارس حیـوان خشن، نـاموزون و بریـده‌بـوده و درندگی در چهره‌اش هویدا است. در اغلب موارد، مردم سگ‌ها را می‌كشند و اگر فراركنند، به‌زودی در اثر فلج‌ دستگاه تنفسی خـواهند مرد. اگر هاری در گربه اتفاق بیفتد پس از طی دورة‌ نهفتگی به محل تاریكی می‌رود و ازطریق پنجه‌كشیدن، مشابه گازگرفتن سگ یـا گـرگ، هـاری را انتقال‌می‌دهـد.
 
 
درمـان
درصـورت شـروع علائم هـاری، بیماری درمـان‌پذیـر نیست و بـا وجـود مراقبت‌های كـامل، بیماران در طی یك تـا دو هفته پس از شـروع علائم می‌میرند.
برای کنترل بیماری هاری هر فردی باید در این زمینه احساس مسئولیت نماید انجام اقدامات زیر می تواند در کنترل بیماری هاری موثر باشد
1.       خـودداری از نگهداری سگ و گـربـه در منزل، مگر در مـوارد استثنایی و درصـورت نگهداری،قلاده‌زدن و واكسیناسیون آن‌ها علیه هـاری
2.       خودداری از تردد سگ‌های خانگی و صاحب‌دار در معابر عمومی و پارك‌هـا
3.       جلوگیری از نزدیك‌شدن كودكان به سگ‌های ولگرد
4.       توجه خاص به گازگرفتگی حیوان‌ها هر چند جزئی و به‌صـورت خراش باشد، و مراجعة فوری فرد مجروح به مركز بهداشت
5.       خودداری از ریختن زباله و پس‌مانده‌های غذایی در اطراف منازل و گذرگاه‌ها و معابر عمومی و استفاده از كیسه‌های مخصوص حمل زباله و همكاری با مأموران شهرداری در هنگام جمع‌آوری زباله
6.       همكاری با مأموران شهرداری و ادارة حفاظت محیط‌زیست در نابودی سگ‌هـای ولگرد
7.       جلوگیری از تماس سگ‌های خانگی با سگ‌های ولگرد
8.       درصـورت بـروز هـرگونـه تغییر رفتار در حیوانات، بـایـد فـوری به دامپزشكی اطلاع داده‌شـود.
در کشور ما برای کسانی که بوسیله حیوان مشکوک به هاری گاز گرفته شده باشند واکسیناسیون ضد هاری برا ی پیشگیری از بیماری انجام می شود که برنامه آن به شرح زیر است
الف ـ پس از مواجهه: جهت افرادی است كه به هر نحو مورد گزش حیوانات قرار می گیرند و توسط آنها مجروح می شوند كه خود به دو شكل كامل و ناقص انجام می شود.
واكسیناسیون كامل 5 نوبتی : جهت افرادی كه حیوان مهاجم از نظر هاری مثبت بوده یا متواری شده باشد و یا در صورتی كه حیوان مهاجم سگ یا گربه است حداكثر تا 10 روز پس از گاز گرفتن حیوان مزبور از بین برود و یا علائم هاری را نشان دهد كه پنج نوبت واكسن در روزهای صفر (روز مراجعه )- روز سوم ، هفتم ،چهاردهم و سی ام تزریق می شود.
واكسیناسیون ناقص : جهت افرادی كه حیوان مهاجم از نظر هاری منفی بوده و یا در صورتی كه سگ یا گربه است تا 10 روز پس از گازگرفتن سالــم بماند كه 3 نوبت در روزهای صفر (روز مراجعه )- روز سوم و هفتم تزریق می گردد.
ب – قبل از مواجهه – كه به منظور ایمنسازی افرادی كه بیشتر در معرض خطر ابتلاء به هاری قرار دارند انجام می شود. این افراد عبارتند از : دامپزشكان، تكنسین ها و كاردانهای دامپزشكی، كاركنان و بازرسان گوشت در كشتارگاهها، شكارچیان، شكاربانان حفاظت محیط زیست و پرسنل مسئول هاری در مراكز بهداشت و كاركنان آزمایشگاه هایی كه با ویروس هاری سر و كار دارند و دانشجویان رده های مختلف دامپزشكی و ... كه به دو صورت در روزهای صفر(روز مراجعه )،روز هفتم و روز 21بیست و یکم و یا صفر(روز مراجعه ) ـ روز بیست وهشتم و روز پنجاه و ششم تزریق می گردد.
كمك های اولیه درگاز گرفتگی توسط سگ و گربه
دهان حیوانات حاوی میکروبهایی است در موارد گاز گرفتگی توسط حیوانات به نکات زیر توجه کنید :
1- سریعا ناحیه گاز گرفته شده را با آب و صابون تمیز کنید .
2- جلوی خونریزی را نگیرید بلکه اجازه دهید که خون جاری شود و میکروبها را بیرون بریزد.
3- مصدوم را به پزشک برسانید تا واکسن کزاز و آنتی بیوتیک تجویز کند
4- اگر به هاری مشکوک هستید ، مصدوم را به بیمارستان برسانیدطبقه بندی: اورژانسهای بیماریهای عفونی، 
ارسال توسط بهمن احمدی


آرشیو مطالب
نظر سنجی
مشکل اصلی رشته فوریت پزشکی چیستپیوند های روزانه
لینک های ویژه

قالب وبلاگ

گالری عکس بازیگران سینما

کتابخانه الکترونیکی

قالب وبلاگ

گرافیک کامپیوتری opengl